Zredukowane

2014 - 2021

Rosnące zagęszczenie infrastruktury wypiera drzewa z kolejnych obszarów, a przestrzeń w której egzystują często ogranicza się do niewielkiej niszy pośród zabudowań, betonu i szkła. Praca jest zbiorem wizualnych impresji na temat drzew spotykanych w przestrzeni miejskiej. Każdy z elementów pracy stanowi efekt poszukiwań, skojarzeń i refleksji na ich temat. Zbiór powstał przy zastosowaniu różnych technik (fotografia, instalacj, rzeźba), a poszczególne obrazy ilustrują różne aspekty problemu. Łączy je monochromatyczna stylistyka, sprowadzająca realne obiekty do roli symbolicznej.

Mijam drzewa ogrodzone, wciśnięte, zalane betonem. Oparte o fasady, wrośnięte w metal. Gałęzie przytulające się do szyb, korzenie wypychające chodniki. Niektóre drzewa rosna dziko na dachach bloków mieszkalnych, we wnękach wystających gzymsów, na płytach nagrobnych. Inne za kilka lat nabija sie na ogrodzenie i dołącza do tych, które od lat z nimi rosna. W Parku Skaryszewskim wiele drzew udekorowane jest odblaskowymi znakami – zaglądam do internetu by zrozumieć, co się wydarzy.
Przy ul. Wiejskiej konary zamknięte w metalowe dyby. Zastanawia mnie co sie stanie, gdy ich średnica przerośnie przewidziany przez ślusarza rozmiar. W niektórych miejscach wiszą, ususzone na ogrodzeniach przypominając trofea myśliwego. Małe, duże, opasłe, stare, młode. Poucinane dla bezpieczeństwa wielkie gałęzie. Prostowane sztucznie konary. Wyznaczone miejsca: “tu rośnij”, “osiągnij nie większy rozmiar niż”, “wyglądaj ładnie”, “nie zrzucaj liści”.

Wystawa Zredukowane, Pracownia Wschodnia, Warsaw, 2021

Wystawie towarzyszyły autorskie teksty: Krystyny Jędrzejewskiej-Szmek, Janka Kapeli oraz Łukasza Gniadka: Zredukowane Zin


The growing density of infrastructure is displacing trees from other areas, and the space in which they exist is often limited to a small niche among buildings, concrete and glass. The work is a collection of visual impressions about trees found in urban space. Each of the elements of the work is the result of searches, associations and reflections on them. The collection was created using various techniques (photography, installation, sculpture), and the individual images illustrate different aspects of the problem. They are united by a monochromatic style, reducing real objects to a symbolic role.

I pass fenced trees, pressed in, covered with concrete. Leaning on facades, embedded in metal. Branches hugging the windows, roots pushing up the sidewalks. Some trees grow wild on the roofs of apartment blocks, in recesses of protruding cornices, on tombstones. Others, in a few years' time, poke around the fence and join those who have been growing with them for years. In Skaryszewski Park, many trees are decorated with reflective signs - I check the internet to understand what is going to happen. At Wiejska Street boughs closed in metal stocks. I wonder what will happen when their diameter exceeds the size provided by the locksmith. In some places they hang, dried on fences, resembling hunter's trophies. Small, big, fat, old, young. Huge branches cut off for safety. Artificially straightened branches. Designated places: "grow here", "reach no larger than", "look nice", "don't drop leaves".

Solo show Zredukowane, Pracownia Wschodnia, Warsaw, 2021