Zredukowane

2014 - 2021

Wystawa Zredukowane, Pracownia Wschodnia, Warsaw, 2021

Rosnące zagęszczenie infrastruktury wypiera drzewa z kolejnych obszarów, a przestrzeń w której egzystują często ogranicza się do niewielkiej niszy pośród zabudowań, betonu i szkła. Praca jest zbiorem wizualnych impresji na temat drzew spotykanych w przestrzeni miejskiej. Każdy z elementów pracy stanowi efekt poszukiwań, skojarzeń i refleksji na ich temat. Zbiór powstał przy zastosowaniu różnych technik (fotografia, instalacj, rzeźba), a poszczególne obrazy ilustrują różne aspekty problemu. Łączy je monochromatyczna stylistyka, sprowadzająca realne obiekty do roli symbolicznej.

Wystawie towarzyszyły autorskie teksty: Krystyny Jędrzejewskiej-Szmek, Janka Kapeli oraz Łukasza Gniadka: Zredukowane Zin

//

Solo show Reducet, Pracownia Wschodnia, Warsaw, 2021

The growing density of infrastructure is displacing trees from other areas, and the space in which they exist is often limited to a small niche among buildings, concrete and glass. The work is a collection of visual impressions about trees found in urban space. Each of the elements of the work is the result of searches, associations and reflections on them. The collection was created using various techniques (photography, installation, sculpture), and the individual images illustrate different aspects of the problem. They are united by a monochromatic style, reducing real objects to a symbolic role.


The exhibition was accompanied by original texts by Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Janek Kapela and Łukasz Gniadek: Reduced Zin

 

 

 

 

 

Zredukowane_Mirowska

 

 

Zredukowane_Mirowska

 

 

 

Zredukowane_Mirowska

 

Mijam drzewa ogrodzone, wciśnięte, zalane betonem. Oparte o fasady, wrośnięte w metal. Gałęzie przytulające się do szyb, korzenie wypychające chodniki. Niektóre drzewa rosną dziko na dachach bloków mieszkalnych, we wnękach wystających gzymsów, na płytach nagrobnych. Inne za kilka lat nabiją się na ogrodzenie i dołączą do tych które o lat w nim rosną. W parku wiele drzew udekorowane odblaskowymi symbolami - zaglądam do internetu by zrozumieć znaczenie. Przy ulicy konary zamknięte w metalowe dyby. Zastanawiam mnie co się wydarzy gdy ich średnica przerośnie przewidziany przez ślusarza rozmiar. W niektórych miejscach wiszą ususzone na ogrodzeniach przypominając trofea myśliwego. Małe, duże, opasłe, stare, młode. Poucinane wielkie gałęzie dla bezpieczeństwa. Prostowane sztucznie konary. Wyznaczane miejsca “tu rośnij”, “osiągnij nie większy rozmiar niż”, “wyglądaj ładnie”, “nie zrzucaj liści”.

//

I pass fenced trees, pressed in, covered with concrete. Leaning on facades, embedded in metal. Branches hugging the glass, roots pushing up the sidewalks. Some trees grow wild on the roofs of apartment blocks, in recesses of protruding cornices, on tombstones. Others will find themselves on the fence in a few years and will join those who grow there for years. There are many trees in the park decorated with reflective symbols - I check the internet to understand the meaning. Branches closed in metal stocks on the street. I wonder what will happen when their diameter exceeds the size provided by the locksmith. In some places they hang dry on fences, resembling hunter's trophies. Small, big, fat, old, young. Truncated big branches for safety. Artificially straightened branches. Designated places "grow here", "reach no larger than", "look nice", "do not shed leaves".