Pospolite Vulgaris

2021-2022

Dokumentacja wystawy Pospolite Vulgaris, Pracownia Wschodnia, Warszawa

Praca Pospolite Vulgaris opowiada o determinacji pospolitych gatunków roślin.
Pancerze ochronne, kolce, haki, filtry, trucizny. Ciągłe ulepszanie wyposażenia roślin w walce o przetrwanie daje człowiekowi zdumiewający przykład nieposłuszeństwa, uporu i pomysłowości. Pospolite czarne bzy, trzmieliny, łopiany to rośliny, które rosną blisko nas, tocząc w ciszy walkę z Szóstym Wymieraniem. Czy mierząca się z nim flora wytwarza nowe procesy życiowe, udoskonala stare systemy ochronne przystosowując się na nowo by kolejny raz podtrzymać swoje istnienie?
Praca nad projektem ma dla mnie wymiar osobisty. Jest to próba zwalczenia wypalenia aktywistycznego, którego doświadczyłam po kilkuletnim działaniu w oddolnych ruchach na rzecz klimatu. Obserwując roślinne strategie oporu, ewolucje flory walczącej z prawem bezruchu poszukuję energii i poczucia nadziei, mobilizując się do działania.

Pospolite Vulgaris to początek wieloletniego projektu badawczego pod roboczym tytułem Cieplarnia.

//

The work Common Vulgaris talks about the determination of common plant species.
Protective armor, spikes, hooks, filters, poisons. The constant improvement of the equipment of plants in the struggle for survival gives man an amazing example of disobedience, stubbornness and ingenuity. Common elderberries, spindles, burdocks are plants that grow close to us, silently fighting the Sixth Extinction. Does the flora facing it create new life processes, improve old protective systems, adapting anew to maintain its existence once again?
Working on a project has a personal dimension for me. This is an attempt to combat activist burnout that I experienced after several years of working in grassroots climate movements. Observing plant resistance strategies, the evolution of fighting flora with the law of immobility, I search for energy and a sense of hope, mobilizing myself to action.

Common Vulgaris is the beginning of a multi-year research project under the working title Hothouse.

 

 

 

 

 

 

/ TRUCIZNA / OBRONA / ODSTRASZANIE / PORAŻENIE / POPARZENIE / ZABURZENIE / PARALIŻ / ZGON /

/ POISON / DEFENSE / REPELLER / PARALYSE / BURNS / DISORDER / PARALYSIS / DEATH /
 

 

 

/ SPRĘŻYNY / BOMBY / HACZYKI / SPADOCHRONY / SKRZYDEŁKA / PĘCHERZE POWIETRZNE / CYLINDRY / KOLCE / PARZYDEŁKA /

/ SPRINGS / BOMBS / BURS / PARACHUTES / WINGS / AIR BUBBLES / CYLINDERS / THORNS / CNIDOCYTE /

 

 

 

 

 

 

 

/ ANTOCYJANY / UV / FILTR / OCHRONA / WABIENIE / ODSTRASZANIE / SIŁA /

/ ANTHOCYANINS / UV / FILTER / PROTECTION / ATTRACTMENT / REPELLENT / STRENGTH /

 

 

 

Tekst towarzyszący wystawie: Tomasz Sitarz
Światło: Grzegorz Wełnicki
Pomoc techniczna: Łukasz Zembaty / Gustaw Maj
Pomoc merytoryczna: Jędrzej Owsińśki

Pomoc laboratoryjna: Pracownia Foto / Pracownia Wschodnia
Druk: Paweł Ciepielewski / wsparcie: Kacper Bartczak

//

Text accompanying the exhibition: Tomasz Sitarz
Exhibition light: Grzegorz Wełnicki
Technical assistance: Łukasz Zembaty / Gustaw Maj
Substantive assistance: Jędrzej Owsiński

Laboratory assistance: Pracownia Foto / Pracownia Wschodnia
Print: Paweł Ciepielewski / support: Kacper Bartczak